Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Πάνω Frame [668xX]

Kατά εφαρμογή της ΚΥΑ 16440 (ΦΕΚ 756/Β/93), τα ικριώματα της εταιρίας μας είναι πιστοποιημένα, όπως ορίζει η Ελληνική Νομοθεσία, και διαθέτουν βεβαίωση εξέτασης τύπου και δήλωσης πιστότητας σχετικά με την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών ικριωμάτων..